Definició i Implantació de Llocs de Treball


Quan s'incorpora un nou membre a l'organització, es fa perquè realitzi un treball, unes tasques determinades. Per això se'l paga i, si aquesta persona no les realitza, sap que el seu lloc de treball pot perillar. La definició del conjunt de tasques que seran responsabilitat seva ha d'estar posada per escrit, formalment, com a descripció del seu lloc de treball des del principi.

En la contractació de nou personal, el supervisor hauria de revisar amb el nou membre, cada punt de la descripció del lloc de treball, per assegurar-se cadascun, que són conscients de què implica la posició.

Com podem deduir de la reflexió anterior, un pas important en l’optimització́ de processos és establir els llocs de treball i quines funcions s’han de fer en aquests llocs de treball per aconseguir que tothom sàpiga que ha de fer.

Sovint, a les empreses de serveis professionals, ens trobem que no hi ha una definició́ clara de qui són els responsables de les tasques que s’han de dur a terme. Tothom fa de tot i ningú́ es responsabilitza de res. Això̀ provoca mals entesos, mal ambient, queixes, etc.

Des d'optimpro proposem analitzar les tasques i racionalitzar les funcions corresponents, per tal d’establir els llocs de treball i els responsables d’aquests llocs amb coherència i visió́ global d’empresa.